Horti ASIA

GALLERY

News & Press Releases

Horti Asia (ฮอร์ติ เอเชีย) จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี 2568 ภายใต้ชื่องาน Horti Agri Next Asia (ฮอร์ติ อกริ เน็กซ์ เอเชีย) 2025 จัดพร้อมกันกับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย)

สำเร็จตามความคาดหมายสำหรับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพืชไร่พืชสวนครบวงจร ครั้งที่ 8 จัดพร้อมกันกับงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย...

Read More

อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย และผู้นำภาคอุตสาหกรรมการเกษตรพร้อมขับเคลื่อนเพื่อการเกษตรยั่งยืนในอนาคต

  กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 26 เมษายน พ.ศ. 2567 – ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมทั่วทุกมุมโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วน...

Read More

เวทีงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติ AGRICONNECT 2023 เลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่การจัดประชุมการเกษตรยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร – งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรเยอรมัน (ดีแอลจี) และ วีเอ็นยู เอเชีย...

Read More

Commencing Today: AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 bring back the business atmosphere to the showground from May 25-27, 2022, Bangkok, Thailand (Th)

เริ่มต้นแล้วกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 นำเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาในบรรยากาศที่คุ้นเคยผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจเต็มรูปแบบ 25-27 พฤษภาคม...

Read More

Media Partners

Zetaboto Widget