Horti ASIA

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ประกาศความพร้อมจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ ฮอร์ติ เอเชีย (Horti Asia 2015) และ งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ อะกริ เอเชีย (Agri-Asia 2015) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ควบคู่ไปกับการจัดงานประชุมน้้ามันมะพร้าวระดับ นานาชาติ งานประชุมด้านวิศวกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติ งานประชุมด้านการเกษตรนานาชาติ โดยสถานฑูต เนเธอร์แลนด์ และการประชุมระดับนานาชาติอีกหลายหัวข้อ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกมาจัด แสดงนวัตกรรมการเกษตรรวมกว่า 200 บริษัท พร้อมด้วยพาวิลเลี่ยนนานาประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ สเปน จีน ไต้หวัน อิตาลี เยอรมัน และอื่นๆ

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/2.jpg’ attachment=’5504′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-8xrmf3′][/av_image]

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิคจ้ากัด กล่าวว่า ‚ส้าหรับ ฮอร์ติ เอเชีย เป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องครั้งที่ 4 และในปีนี้ได้เพิ่มงานอะกริ เอเชีย เข้ามา ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงท้าให้การจัดงานครั้งนี้ ครอบคลุม อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ พืชสวน พืชไร่ ผลไม้ และดอกไม้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้า ชมงานและผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงงาน กว่า 200 บริษัท จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ เกาหลี ไต้หวัน เยอรมัน อิตาลี อินเดีย ศรีลังกา จีน พม่า และไทย ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้เข้า ชมงานจากต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า จีน และ กลุ่มผู้ลงทุนชั้นน้าจากจังหวัดต่างๆใน ประเทศไทย ให้การตอบรับเข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี ท้าให้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วม ชมงานมากกว่า 5,000 ราย และส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและการลงทุนในประเทศไทย หลายร้อยล้านบาท

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/3.jpg’ attachment=’5505′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-7a04pr’][/av_image]

ภายในงาน จัดแสดงวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวน พืชไร่ ผลไม้ ดอกไม้ อย่างครบ วงจร ตั้งแต่ เมล็ดพันธุ์ ระบบเพาะปลูก โรงเรือน การเก็บเกี่ยวและรักษา บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง จนถึง การ ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นน้า อาทิ การประชุมน้้ามันมะพร้าวระดับนานาชาติ จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานประชุมด้านวิศวกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยาน ยนต์ไทย งานประชุมด้านการเกษตรนานาชาติ โดยสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ และการประชุมระดับนานาชาติอีกหลาย หัวข้อ เช่น แนวโน้มการบริโภคผักและผลไม้ของเอเชีย การควบคุมและการเพาะปลูกทางชีววิทยา การปลูกผัก ปลอดสารพิษ และออการ์นิค การปลูกพืชในโรงเรือน’’

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์รองผู้อ้านวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ส้านักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ‘‘ในนามของส้านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดูแลของส้านักนายกรัฐมนตรี มีพันธกิจหลักในการ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุม และการแสดงสินค้านานาชาติหรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง การสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในตลาดโลก และงาน Horit Asia กับงาน AGRI Asia 2015 ถือเป็นงานส้าคัญด้านงานแสดงสินค้านานาชาติที่ ทีเส็บมีส่วนส้าคัญในการ ผลักดันงานนี้สู่เวทีนานาชาติ หรือ เวทีอาเซียน ส้าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยนั้น ในปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งสิ้นกว่า 9 แสนคน สร้างรายได้รวม 8หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติได้มีนักธรุกิจเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ จ้านวน 157,996 คน น้ารายได้เข้าสู่ประเทศ 13,616 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับปลายปี 2558 นี้ ที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างเป็น ทางการ ดังนั้น ทีเส็บจึงริเริ่มโครงการASEAN Rising Trade Show (ART) กับแนวคิด Think Big, Go Beyond ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนและส่งเสริมความแข็งแกร่งของงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดในประเทศไทย ด้านยกระดับคุณภาพของงานแสดงสินค้าของไทยและเพิ่มยอดผู้เข้าร่วมงาน อันจะเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น เวทีและศูนย์กลางอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่น่ายินดีที่ งาน Horti Asia ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN Rising Trade Show ภายใต้อุตสาหกรรมอาหารและ การเกษตร’’

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/4.jpg’ attachment=’5506′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-5p75vz’][/av_image]

ผู้แทนจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คุณ อรสา ดิสถาพร กล่าวว่า ‚ประเทศไทยถือเป็นประเทศชั้น น้าในอาเซียนที่มีการท้าการเกษตร ทั้งพืชไร่และพืชสวน ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันอย่าง แพร่หลาย เนื่องจากมีท้าเลการผลิตที่เหมาะสม แต่ยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มผลผลิตให้มี คุณภาพ และสามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้อย่างเต็มความสามารถ การจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งจะสามารถผลักดันให้วงการเกษตรของประเทศไทย มีการพัฒนาการผลิต ให้ดียิ่งขึ้นและมีโอกาสขยายตลาดออกไปสู่ตลาดโลก และส่งผลให้ยกระดับความเป็นอยู่และการจัดการที่ดีของ เกษตรกรไทย โดยในปีนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้น้าสินค้านวัตกรรมด้านการเกษตรมาร่วมจัดแสดงให้ได้ชมกัน ภายในงานอีกด้วย‛

ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร คุณ ปิยนุช นาคะ กล่าวว่า ‚กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกิจกรรมในงาน Horti Asia 2015 ปีนี้ มีจ้านวน 2 กิจกรรมได้แก่ การจัดนิทรรศการวิชาการในพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร และ จัดสัมมนาน้้ามันมะพร้าวนานาชาติ (International Conference on Coconut Oil 2015) นอกจากนี้ยัง ร่วมในการจัด Coconut Pavilion ในงานด้วย เนื่องจากงานปีนี้ มี Theme‛ Smart farm Technology ‚ ดังนั้นในส่วนของนิทรรศการทางวิชาการ จะเน้นในเรื่องระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการ ผลิตพืชสวนของเกษตรกรสูงขึ้นทุกปี ท้าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนต่้าลง จนบางครั้งไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จึง เป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็น ค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงาน เกษตรกรจึงจ้าเป็นต้องปรับแนวทางการผลิตเพื่อลดการใช้ปัจจัยการผลิต และผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดนิทรรศการจะเน้นของจริงเป็นหลักจะมีการน้าพันธุ์พืช รับรองและพันธุ์แนะน้าของกรมวิชาการเกษตรมาจัดแสดง นอกจากจัดนิทรรศการทางวิชาการแล้ว ยังมี นักวิชาการมาตอบค้าถามให้ความรู้ เอกสาร แผ่นพับและมีกิจกรรมสาธิต ตลอดระยะเวลา ๓ วัน หวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าการเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้ของกรมวิชาการเกษตรจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้เข้าชมงาน ‛

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/5.jpg’ attachment=’5507′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-4h5ijz’][/av_image]

นายอารีย์ เฟวด์เธาว์เซน อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสถานทูตเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า ‚อุตสาหกรรมพืชสวนของเนเธอร์แลนด์ได้ส่งออกไม้ตัดดอก พืชผัก และเมล็ดพืชนานาพรรณไปทั่วโลกมาช้านาน และด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการผลิตของเนเธอร์แลนด์จึงมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน มากขึ้นตามล้าดับ นอกจากนี้อุตสาหกรรมพืชสวนและวัตถุดิบตั้งต้นของเรายังสามารถหนุนให้เกิดผลผลิต ภายในประเทศคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 12,500 ล้านยูโร มูลค่าการส่งออก 17,000 ล้านยูโร และส่งผลให้เกิด ต้าแหน่งงานมากกว่า 450,000 ต้าแหน่ง อุตสาหกรรมพืชสวนของเนเธอร์แลนด์จึงเป็นผู้น้าในกลุ่มอุตสาหกรรม พืชสวนทั่วโลก ด้วยการน้าความรู้ ผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตของเนเธอร์แลนด์มาใช้ เกษตรกรทั่วโลกจะสามารถ เพิ่มผลิตผลของตนเองได้ โดยบรรดาผู้ประกอบการชาวดัตช์นั้นถือว่าเป็นผู้น้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเรือนกระจก ซึ่งเป็นเรือนกระจกอัจฉริยะที่สามารถท้างานได้อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัยและเป็นชนิดน้าแสงเติบโตแบบยั่งยืน ส้าหรับการเพาะปลูกในเรือนกระจกโดยเฉพาะ พร้อมทั้งยังมีระบบรีไซเคิลขยะมูลฝอยและน้้า และสามารถผลิต พลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไป และทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนวัตกรรมพืชสวนของเนเธอร์แลนด์ที่พัฒนาโลกของ เราให้ดีขึ้น โดยท่านสามารถเข้าชมฮอลแลนด์พาวิลเลียนได้ในงาน ‚งานฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย 2015‛

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/6.jpg’ attachment=’5508′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-29kxjz’][/av_image]